Rekrutacja

Informacje i komunikaty związane z rekrutacją!

Zespół Szkół w Świątnikach Górnych, ul. F. Bielowicza 20, Świątniki Górne
Zapraszamy!

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I
publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa
w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2022/2023.

Terminy składania wniosków

od 16 maja do 20 czerwca 2022 r.– składanie wniosków o przyjęcie do szkół

od 16 maja do 30 maja 2022 r.– składanie wniosków o przyjęcie do szkół i oddziałów dwujęzycznych, oddziałów międzynarodowych, oddziałów klas wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 24 czerwca do 12 lipca 2022 r.– możliwość dokonania zmiany przez kandydatów wniosków o przyjęcie, polegającej na zamianie szkół, do których będą kandydować, w tym możliwość złożenia zupełnie nowego wniosku

Termin przeprowadzenia sprawdzianów językowych i prób sprawności fizycznej – dla kandydatów do szkół i oddziałów dwujęzycznych, oddziałów międzynarodowych, oddziałów klas wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 31 maja do 13 czerwca 2022 r. (II termin do 28 czerwca 2022 r. – dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie)

do 15 czerwca 2022 r.– komisje rekrutacyjne opublikują listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu językowego lub próby sprawności fizycznej (do 30 czerwca w przypadku przeprowadzenia sprawdzianu lub próby w II terminie)

Terminy uzupełniania wniosków 

od 24 czerwca do 12 lipca 2022 r. – uzupełnienie wniosków rekrutacyjnych o świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty (w oryginale lub lepiej w kopii)

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły oraz wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (PDF lub czytelne zdjęcie) – na odpowiedni adres email szkoły pierwszego wyboru

19 lipca 2022 r. godz. 10.00 – opublikowanie przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkół

od 19 lipca do 25 lipca 2022 r. – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły

W szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia składając oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe należy również złożyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem silnikowym i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem silnikowym (dotyczy nauki zawodów, w których podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E).

Skierowania na badania lekarskie wydają od 16 maja do 21 lipca 2022 r. szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, o przyjęcie do których ubiega się kandydat.

26 lipca 2022 r. godz. 10.00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną podane do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia oraz przyjętych i nieprzyjętych wywieszonych w szkołach. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, listy mogą być opublikowane także na stronach internetowych szkół.

Informacja o zakwalifikowaniu kandydata do szkoły dostępna będzie w systemie rekrutacyjnym, a jeśli we wniosku podany będzie adres e-mail rodziców informacja zostanie przesłana na ten adres.  

Absolwenci szkół podstawowych mogą ubiegać się o przyjęcie do:

1) czteroletnich liceów ogólnokształcących,

2) pięcioletnich techników,

3) trzyletnich branżowych szkół I stopnia.

Rekrutacja do szkół prowadzonych przez Miasto Kraków odbędzie się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego, dostępnego na stronie:

https://krakow.e-omikron.pl/

Od 9 maja 2022 r. kandydaci, ich rodzice i prawni opiekunowie będą mogli zapoznać się w systemie rekrutacyjnym z ofertą szkół, kryteriami i zasadami punktacji.

Wypełnienie i złożenie w systemie rekrutacyjnym Wniosku o przyjęcie do szkoły będzie możliwe od 16 maja 2022 r.

Informacje o krakowskich szkołach samorządowych i niesamorządowych dostępne są również na stronach www:

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=27315
https://portaledukacyjny.krakow.pl/195716,artykul,szkoly.html
https://portaledukacyjny.krakow.pl/start/247862,artykul,_oferta_szkol_zawodowych.html
https://naszeszkoly.krakow.pl/

Rejestracja w systemie rekrutacyjnym Omikron dla wszystkich kandydatów odbywa się z wykorzystaniem numeru PESEL.

Jak wypełnić i złożyć wniosek rekrutacyjny?

We wniosku rekrutacyjnym można wskazać dowolną liczbę liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Kraków, a w nich dowolną liczbę oddziałów klasy I oraz klasy wstępnej.

Poza szkołami prowadzonymi przez Miasto Kraków kandydat może również wybrać szkoły prowadzone przez Powiat Krakowski (także dowolną ich liczbę) oraz prowadzone przez inne podmioty, jeżeli korzystają z systemu rekrutacyjnego Omikron (ich oferta edukacyjna jest zawarta w systemie).  

Wybór większej liczby szkół i oddziałów/grup rekrutacyjnych, o zróżnicowanej popularności wśród kandydatów, zwiększa szanse na pozytywny wynik rekrutacji, tzn. na zakwalifikowanie się do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym.

Kolejność wymienionych we wniosku rekrutacyjnym oddziałów/grup rekrutacyjnych powinna być zgodna z preferencjami kandydatów – od oddziału/grupy rekrutacyjnej, do której zakwalifikowanie się jest najbardziej pożądane na pierwszym miejscu.

Zachęcamy kandydatów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów do wypełniania wniosków rekrutacyjnych w formie elektronicznej w systemie rekrutacyjnym. Umożliwi to śledzenie kolejnych etapów procesu rekrutacji oraz otrzymanie informacji o jej wynikach. Wniosek można także wypełnić w formie papierowej, drukując jego formularz z systemu rekrutacyjnego lub pobierając w szkołach, które z systemu korzystają.

Wniosek rekrutacyjny wypełniony i zapisany w systemie rekrutacyjnym musi zostać podpisany przez przynajmniej jednego rodzica lub prawnego opiekuna kandydata.

Wniosek można podpisać Profilem Zaufanym ePUAP lub odręcznie, po wydrukowaniu wniosku z systemu.

Wniosek podpisany odręcznie trzeba złożyć w szkole pierwszego wyboru, tzn. szkole wymienionej we wniosku rekrutacyjnym na pierwszym miejscu na liście wyborów, w formie papierowej lub przesłać jego kopię w formie elektronicznej (PDF lub czytelne zdjęcie) na właściwy adres e-mail szkoły.

W podobny sposób składa się dokumenty stanowiące załączniki do wniosku.

Do szkół pierwszego wyboru składane są również wnioski wypełnione w formie papierowej i na ich podstawie szkoła wprowadza dane kandydata do systemu rekrutacyjnego.

Dokonanie zmiany we wniosku już potwierdzonym w systemie rekrutacyjnym jest możliwe po cofnięciu potwierdzenia przez szkołę pierwszego wyboru na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica lub prawnego opiekuna, przekazanego do szkoły w formie papierowej lub elektronicznej (PDF lub czytelna fotografia).

W przypadku zmiany polegającej na wyborze innej szkoły pierwszego wyboru lub składania nowego wniosku wniosek trzeba dostarczyć do nowej szkoły pierwszego wyboru nie później niż do 12 lipca 2022 r.

Tylko wnioski wprowadzone do systemu rekrutacyjnego, złożone zgodnie z ww. zasadami w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji oraz potwierdzone przez szkoły pierwszego wyboru uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym.

Złożenie wniosku rekrutacyjnego w szkole pierwszego wyboru jest równoznaczne z jego złożeniem go we wszystkich szkołach wybranych przez kandydata, wymienionych we wniosku.

W jaki sposób działa system rekrutacyjny?

W rekrutacji ważna jest przede wszystkim liczba punktów, jakie kandydat uzyskał z przeliczenia wyników egzaminu ósmoklasisty oraz ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Kandydat mający więcej punktów zostanie zakwalifikowany do przyjęcia przed kandydatem o mniejszej liczbie punktów nawet wtedy, gdy oddział/grupę rekrutacyjną pierwszy kandydat wskazał jako drugą lub kolejną, a drugi kandydat ten sam oddział/grupę rekrutacyjną wybrał jako pierwszą na liście wyborów we wniosku rekrutacyjnym.

System rekrutacyjny weryfikuje, czy punkty, jakimi kandydat dysponuje, pozwalają na jego zakwalifikowanie do oddziałów/grup rekrutacyjnych wymienionych we wniosku, zgodnie z kolejnością na liście wyborów. Jeżeli liczba punktów jest wystarczająca, weryfikacja zostaje zakończona i system nie sprawdza, czy kandydat zostałby zakwalifikowany do oddziałów/grup rekrutacyjnych wymienionych na niższych pozycjach na liście wyborów.

Przykład:

Kandydat 1 – wybrane szkołyKandydat 2 – wybrane szkoły
1. Oddział A w szkole nr 11. Oddział C w szkole nr 3 – 140 punktów
2. Oddział B w szkole nr 2 
3. Oddział C w szkole nr 3 – 150 punktów 

Jeden kandydat może zostać zakwalifikowany do przyjęcia tylko do jednego oddziału/grupy rekrutacyjnej.

Zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału C w szkole nr 3 został kandydat 1, który miał za mało punktów, aby zrekrutować się do szkoły nr 1 i szkoły nr 2

Gdy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do danego oddziału/grupy rekrutacyjnej mają taką samą liczbę punktów, uwzględnia się dodatkowe kryteria określone ustawowo:

  • problemy zdrowotne kandydata ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia,
  • wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci),
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Spełnianie ww. kryteriów potwierdza się odpowiednimi dokumentami.

Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci do wybranych szkół w postępowaniu rekrutacyjnym, będą mogli wziąć udział w postępowaniu uzupełniającym, prowadzonym przez szkoły dysponujące nadal wolnymi miejscami w terminach kreślonych w zarządzeniu Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Harmonogram rekrutacji:

Ogólne zasady rekrutacji, sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty i ocen umieszczonych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych – więcej informacji w załączniku poniżej

Link do systemu Omikron https://krakow.e-omikron.pl/omikron-parents/main.action

Sekretariat Zespołu Szkół czynny od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00. W sprawach pilnych prosimy kontakt telefoniczny.

Skip to content