Poprawa jakości kształcenia szansą na lepszą przyszłość

Szczegółowe informacje

REGULAMIN

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego szansą na lepszą przyszłość”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji Uczestników Projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego szansą na lepszą przyszłość ”.
 2. Projekt realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. realizowany przez Gminę Świątniki Górne – Zespół Szkół w Świątnikach Górnych w ramach Osi priorytetowej 10 – Wiedza i Kompetencje, działania 10.2 – Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 – Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Beneficjentem projektu jest Gmina Świątniki Górne. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół w Świątnikach Górnych.
 4. Biuro Projektu mieści się w budynku Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych na ulicy Fr.Bielowicza 20 ,sekretariat adres e-mail: projekty.zs.swiatniki@gmail.com

§ 2

CELE PROJEKTU I ZAKRES WSPARCIA

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół w Świątnikach Górnych, zwiększająca szanse Uczniów na zatrudnienie w regionie lub kontynuację kształcenia zgodnie z predyspozycjami zawodowymi.

§ 3

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE I ZASADY REKRUTACJI

 1. Uczestnikiem projektu może być uczeń/uczennica , który/która w okresie od 23.11.2020 – do 31.01.2021
  a . jest uczniem klasy drugiej lub trzeciej Technikum Logistycznego, Technikum Lotniskowych Służb Operacyjnych (15 osób);
  b. jest uczniem klasy drugiej lub trzeciej Branżowej Szkoły I Stopnia (15 osób)
  c. przystąpi do rekrutacji i dostarczy formularz – zgłoszenie uczestnictwa podpisane przez uczniów lub rodziców/ opiekunów prawnych w przypadku uczniów niepełnoletnich w terminie od 25.11.2020 do 25.01.2020 – termin kolejnego naboru
  d. jest osobą pełnoletnią lub ukończy 18 lat najpóźniej 28 lutego 2021 r.
  e. uzyska największą liczbę punków na podstawie poniższych kryteriów:

– osoba z niepełnosprawnością – 1 pkt. (odpowiednie zaświadczenie)

– średnia ocen w poprzednim roku szkolnym z przedmiotów zawodowych
pow. 4 – 1 pkt(źródło dziennik lekcyjny)

– frekwencja na zajęciach szkol. w poprzednim roku szkolnym 1 pkt. (źródło dziennik lek
cyjny)

 1. Wyboru uczestników dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.
 2. W przypadku większej liczby zgłoszeń o pierwszeństwie udziału będą decydować kolejność zgłoszeń jako kryterium pomocnicze
 3. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z polityką równych szans.
 4. Na podstawie formularza zgłoszeniowego oraz opinii nauczyciela wychowawcy Komisja Rekrutacyjna utworzy listę rankingową kandydatów.
 5. W przypadku większej liczby kandydatów zostanie utworzona lista rezerwowa.
 6. Zatwierdzenia ostatecznej listy Uczestników Projektu dokonuje Komisja.
 7. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć Uczestnik/-czka Projektu składa podpisane przez siebie oraz rodzica/opiekuna prawnego Oświadczenie Uczestnika Projektu oraz Deklarację uczestnictwa w projekcie.

§ 4

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE

 1. Udział w zajęciach jest nieodpłatny.
 2. Zajęcia odbywają się na terenie Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych – zajęcia teoretyczne i wykłady.
 3. Zajęcia odbywają się w czasie poza zajęciami lekcyjnymi.
 4. Obowiązkiem uczestnika/-czki Projektu jest potwierdzanie własnoręcznym podpisem na liście obecności swojej obecności na każdych zajęciach/ praktykach.
 5. Uczestnik/uczestniczka ma obowiązek systematycznego i aktywnego uczestnictwa w przydzielonych formach wsparcia.
 6. Nieobecności dopuszczalne są jedynie w przypadkach losowych np. w przypadku choroby, o ile zostały potwierdzone stosownym dokumentem.
 7. Uczestnicy projektu zobowiązani są do wypełniania ankiet i formularzy związanych z realizowanym projektem.
 8. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach, w szczególności np. długotrwała nieobecność z powodu choroby.
 9. Do skreślenia ucznia z listy uczestników w projektu może nastąpić w przypadku naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników projektu podejmuje Dyrektor Szkoły (koordynator), o czym poinformuje uczestnika Projektu w terminie 3 dni roboczych od dnia skreślenia.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję co do rozstrzygnięć podejmuje Dyrektor Szkoły w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie oraz w oparciu o wytyczne właściwych Instytucji.

ANEKS z dnia 23.11.2020

do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
pn.  Poprawa jakości kształcenia zawodowego szansą na lepszą przyszłość numer RPP.10. 02.01-12.0034/19

W związku z ogłoszeniem epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w § 3 WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE I ZASADY REKRUTACJI  zmianie ulega zapis ust. 1, ppkt c w sposób następujący:
1.c) przystąpi do rekrutacji w terminie od 23.11.2020 – do 25.01.2021 (termin kolejnego naboru) i dostarczy wypełniony i podpisany formularz – zgłoszenie uczestnictwa (w przypadku osób niepełnoletnich dokument podpisuje również rodzic/opiekun prawny) drogą elektroniczną na adres projekty.zs.swiatniki@gmail.com

Uwaga: Formularze powinny być wydrukowane w kolorze. Jeżeli nie macie takiej możliwości, zapraszamy do szkoły po odbiór kolorowego formularza.

Zapytanie ofertowe 1/2021

Przedmiotem zamówienia jest:


1. świadczenie na rzecz Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu Szkolenia pt.: Zasady obsługi urządzeń transportu bliskiego wraz z przeprowadzeniem egzaminu i wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń transportu bliskiego (UTB)- operator wózków widłowych – dla uczniów Technikum Logistycznego, w ramach projektu „ Poprawa jakości kształcenia zawodowego szansą na lepszą przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. realizowany przez Gminę Świątniki Górne – Zespół Szkół w Świątnikach Górnych w ramach Osi priorytetowej 10 – Wiedza i Kompetencje, działania 10.2 – Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 – Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT

2. kurs będzie odbywał się w siedzibie ZS w Świątnikach Górnych na ulicy Fr. Bielowicza 20;

3. zapewnienie uczestnikom szkolenia, materiałów szkoleniowych, oraz wózka widłowego podczas zajęć praktycznych i egzaminu; (grupa 15 osób)

4. Realizacja powyższego szkolenia musi odbyć się od 11.05.2021-11.06.2021


Ofertę  należy złożyć do 07 maja 2021 r. do godz. 14:00 w sekretariacie szkoły na ulicy Fr. Bielowicza 20; 32-040 Świątniki Górne lub przesłać na adres email: zs.swiatniki@gmail.com

W części załączniki zamieszczone zostały:

 1. Formularz ofertowy- zał. Nr 1

GALERIA ZDJĘĆ Z REALIZACJI PROJEKTU
Pierwsza pomoc (kurs prawa jazdy)

Sekretariat Zespołu Szkół czynny od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00. W sprawach pilnych prosimy kontakt telefoniczny.

Skip to content