Kultura na skraju Europy

Zespół Szkół w Świątnikach Górnych realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Kultura na skraju Europy”

Celem projektu jest zapoznanie uczniów Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych z unikatową i wyjątkową kulturą ich regionu oraz umożliwienie dostrzeżenia różnic i podobieństw w kulturze Polski i Rumunii, w tym także szans i możliwości rozwoju młodych ludzi w obu krajach poprzez wizytę w szkole przyjmującej w Arad w Rumunii.

Dofinansowanie projektu z UE: 94.562,00 PLN

Regulamin przedsięwzięcia:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W INICJATYWIE

do działań ramach mobilności ponadnarodowej (wyjazdu zagranicznego) w przedsięwzięciu pn. „Kultura na skraju Europy” realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 1  Postanowienia ogólne

 1. Przedsięwzięcie pn. „Kultura na skraju Europy” w ramach którego planowana jest mobilność ponadnarodowa (wyjazd zagraniczny) ucznia, finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”
 2. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zespół Szkół w Świątnikach Górnych, z/s 32-040 Świątniki Górne, ul. Franciszka Bielowicza 20.
 3. W mobilności odbywającej się w okresie od 1 maja do 31 października 2022 r. weźmie udział grupa 20 (słownie: dwudziestu) uczniów wraz z 4 (słownie: czterema) opiekunami.
 4. Celem głównym odbywającej się w ramach przedsięwzięcia mobilności będzie wzmacnianie kompetencji komunikacyjnych w języku angielskim oraz kształtowanie świadomości społecznej uczniów.
 5. Uczeń biorący udział w mobilności nie ponosi kosztów finansowych w związku z jej realizacją. Koszty uczestnictwa w mobilności ponadnarodowej ucznia pokrywa Zespół Szkół w Świątnikach Górnych. Środki finansowe pochodzą z przedsięwzięcia „Kultura na skraju Europy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 2  Zakres wsparcia

 1. W ramach Projektu wsparciem zostanie objętych 20 uczniów i uczennic kształcących się w Zespole Szkół w Świątnikach Górnych.
 2. Uczestnicy Projektu, zostaną zakwalifikowani do udziału w mobilności na podstawie procedury rekrutacyjnej, przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną, w skład której wejdą przedstawiciele Szkoły.
 3. Udział w projekcie jest bezpłatny, wszystkie koszty związane z mobilnością, a także działania przygotowawcze są pokrywane przez Szkołę z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 4. Czas trwania mobilności dla jednego uczestnika wynosi 5 dni oraz maksymalnie jeden dzień bezpośrednio przed rozpoczęciem okresu zajęć merytorycznych oraz maksymalnie jeden dzień następujący bezpośrednio po zakończeniu okresu zajęć merytorycznych przeznaczonych na podróż
 5. Jako okres mobilności rozumie się czas trwania zajęć merytorycznych realizowanych podczas trwania wyjazdu zagranicznego. `
 6. Zajęcia merytoryczne realizowane w ramach projektu będą odbywały się w dni robocze od poniedziałku do piątku w wymiarze 6-8h dziennie.
 7. W ramach mobilności dodatkowe 2 dni zostaną wykorzystane na podróż do i z Rumunii (wymienione w § 2 pkt.4).
 8. Podczas zajęć merytorycznych uczniowie Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych będą realizować założony program merytoryczny wspólnie z uczniami Szkoły Partnerskiej z Arad w Rumunii.

§ 3  Komisja Rekrutacyjna

 1. Na potrzeby projektu zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna składająca się z Przewodniczącego Komisji oraz dwóch jej członków.
 2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzić będzie:

– Przewodniczący Komisji – …………………. – Dyrektor Szkoły

– Członek Komisji – ……………………….. – Wicedyrektor

– Członek Komisji – …………………… – Nauczyciel.

 • Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należeć będzie: ogłoszenie naboru do projektu, udzielanie informacji na temat rekrutacji i projektu, weryfikacja złożonych zgłoszeń, stworzenie listy zakwalifikowanych, listy rezerwowych oraz w razie konieczności przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej, a także rozpatrywanie odwołań od wyników rekrutacji.
 • W kwestiach spornych związanych z prowadzeniem naboru uczestników decyzję podejmuje Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej.

§ 4 Rekrutacja Uczestników

 1. Uczestnicy zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie na podstawie procedury rekrutacyjnej.
 2. Informacje o naborze a także wszystkie niezbędne załączniki zostaną umieszczone na stronie internetowej Szkoły oraz będą dostępne w sekretariacie Szkoły.
 3. W rekrutacji wziąć mogą udział uczniowie i uczennice Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych.
 4. Wszyscy uczestnicy mają równe prawo dostępu do informacji.
 5. W trakcie trwania rekrutacji informacji oraz wsparcia udzielają uczniom Członkowie Komisji Rekrutacyjnej.
 6. Procedura rekrutacyjna trwa od  15.06.2022 r. do 09.09.2022 r. do godz. 12.00
 7. W trakcie trwania procedury rekrutacyjnej kandydaci na uczestników projektu mogą składać dokumenty rekrutacyjne w sekretariacie Szkoły.
 8. Rekrutacja do projektu będzie się odbywać z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
 9. Chęć udziału w projekcie uczeń zgłasza poprzez złożenie w sekretariacie Szkoły „Karty Zgłoszenia Ucznia do Mobilności” wraz z „Oświadczeniem Uczestnika Przedsięwzięcia” stanowiące załącznik do Regulaminu.
 10. Karta Zgłoszenia Ucznia do Mobilności wraz załącznikami jest do pobrania w sekretariacie Szkoły. Aby „Karty Zgłoszenia Ucznia do Mobilności” została rozpatrzona przez Komisję muszą zostać wypełnione wszystkie wymagane pola, dokument musi zostać również opatrzony podpisem kandydata oraz jego opiekuna prawnego.
 11. Uczniowie zobowiązani są do przekazywania prawdziwych danych w dokumentach aplikacyjnych.
 12. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 20 uczniów. 15 uczniów, którzy uzyskają największą liczbę punktów w ramach kryteriów rekrutacji wskazanych w § 4 pkt. 14, natomiast 5 uczniów zostanie wskazanych przez Dyrektora Szkoły.
 13. 4 miejsca wskazane przez Dyrektora Szkoły są przeznaczone dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej oraz zdrowotnej.
 14. Szczegółowe kryteria rekrutacji –
 15. Kryterium I – test z języka angielskiego. W teście będzie 30 pytań i za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzyma 1 pkt. Maksymalna liczna punktów z testu – 30 pkt,
 16. Kryterium II – konkurs wiedzy na temat kultury, historii i tradycji regionu, w którym uczą się i mieszkają – maksymalna liczba punktów z konkursu – 30 pkt,

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ramach rekrutacji  wynosi 60 pkt.

 1. Komisja rekrutacyjna przyznaje punkty według wyżej wymienionych kryteriów po analizie zgłoszenia ucznia.
 2. W przypadku, kiedy dwie osoby uzyskają tę samą liczbę punktów w procesie rekrutacji o zakwalifikowaniu kandydata do projektu zadecyduje losowanie podczas posiedzenia Komisji.
 3. Wyniki konkursu zostaną potwierdzone protokołem z rekrutacji podpisanym przez Komisję Rekrutacyjną.

§ 5 Lista osób zakwalifikowanych oraz procedura odwoławcza

 1. Komisja Rekrutacyjna po przeanalizowaniu zgłoszeń i przeprowadzeniu konkursu tworzy listę rankingową, na której umieszcza 20 kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową.
 2. Wstępna lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa zostaną opublikowane na tablicy szkolnej Szkoły i udostępnione w sekretariacie Szkoły w następnym dniu roboczym po zakończeniu rekrutacji.
 3. Uczniowi, który złożył dokumenty aplikacyjne do projektu przysługuje możliwość wglądu do oceny Komisji Rekrutacyjnej po wcześniejszym kontakcie z Członkami Komisji.
 4. W przypadku niezakwalifikowania się uczestnika do Projektu, przysługuje mu prawo do wniesienia odwołania
 5. Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do Dyrektora szkoły. Odwołanie powinno zostać złożone w formie pisemnej nie później niż do trzech dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji.
 6. Po przeprowadzeniu ewentualnej procedury odwoławczej Komisja Rekrutacyjna opublikuje ostateczną listę uczestników projektu.
 7. Ostateczna lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa zostaną upublicznione na stronie szkoły oraz w Sekretariacie Szkoły.
 8. Każdy uczestnik zakwalifikowany do udziału w projekcie ma obwiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach przygotowawczych (np. zajęcia przygotowawcze z języka angielskiego, przygotowanie kulturowe, merytoryczne oraz pedagogiczne). W przypadku dwóch nieobecności na spotkaniach lub nieaktywnego udziału w zajęciach, uczestnik wykreślany jest z listy, a na jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej.
 9. W przypadku, kiedy uczestnik zostanie zakwalifikowany na podstawie procedury rekrutacyjnej, może odstąpić od uczestnictwa w projekcie. Rodzice / prawni opiekunowie niezwłocznie informują o tym Komisję Rekrutacyjną w formie pisemnej.
 10. W przypadku rezygnacji lub niepodpisania umowy z zakwalifikowanym uczestnikiem na jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej z najwyższą ilością punktów uzyskanych w procesie rekrutacji.
 11. Lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa będą na bieżąco aktualizowane przez Komisję Rekrutacyjną.
 12. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie rodzic/opiekun prawny ponosi koszty związane z działaniami podjętymi przez Szkołę.
 13. W programie PO WER “Ponadnarodowa mobilność uczniów” uczeń może uczestniczyć raz na cztery lata.

§ 6 Terminarz rekrutacji

 1. Procedura rekrutacyjna trwa od 15.06.2022 r. do 09.09.2022 r. do godz. 12.00.
 2. Test z języka angielskiego odbędzie się w dniu 12.09.2022 r. od godz.15.00
 3. Konkurs wiedzy o regonie odbędzie się w dniu 13.09.2022 r. od godz.15.00
 4. Publikacja listy zakwalifikowanych kandydatów 14.09.2022 r.
 5. Publikacja ostatecznej listy uczestników mobilności 16.09.2022 r.

Załączniki do Regulaminu Rekrutacji: Zał. 1 Karta Zgłoszenia Ucznia do Mobilności wraz z oświadczeniem uczestnika przedsięwzięcia


Sekretariat Zespołu Szkół czynny od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00. W sprawach pilnych prosimy kontakt telefoniczny.

Skip to content