Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności – uaktualnienie na dzień 18 marca 2024 r.

Zespół Szkół w Świątnikach Górnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-01-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-14.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-18.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Szczerbiński, wicedyrektor.zs@swiatniki-gorne.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12-256-10-66 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół w Świątnikach Górnych
Bielowicza 20
32-040 Świątniki Górne

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 3 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Parking znajduje się przed frontem budynku szkoły. W kierunku wejścia głównego prowadzą z niego 3 stopnie schodów. Dla osób poruszających się na wózkach istnieje możliwość otwarcia bramy wjazdowej i podjazdu bezpośrednio pod główne drzwi wejściowe. W tym celu proszę kontaktować się z pracownikiem szkoły pod numerem 122561066.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Szkoła posiada dwa wejścia: wejście główne i wejście na halę sportową. Do wejścia głównego prowadzą schody, nie ma możliwości bezpośredniego wjazdu dla osób poruszających się na wózkach. Wejście na halę sportową nie posiada schodów, możliwy jest tam bezpośredni wjazd dla osób poruszających się na wózkach.

  Nie mamy wejścia, przez które może się dostać do budynku szkoły i sal lekcyjnych osoba na wózku. W szczególnych sytuacjach można skorzystać z pomocy pracowników obsługi szkoły. W tym celu proszę zadzwonić z wyprzedzeiem przynajmniej godziny na numer telefonu 12-256-10-66
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 • Skorzystaj z domofonu przy drzwiach.
 • Oba drzwi (główne i na hale gimnastyczną) są zabezpieczone wideodomofonem, w celu otwarcia należy wybrać odpowiedni klawisz i połączyć się z pracownikiem szkoły. Wysokość umieszczenia domofonu umożliwia jego użytkowanie osobom poruszającym się na wózku. Przyciski domofonu nie są oznaczone w sposób umożliwiający rozponanie klawiszy za pomocą dotyku.

Przestrzeń za wejściem

 • Za wejściem głównym w celu dostania się na korytarze szkolne, do sal lekcyjnych i sekretariatu, należy kierować się drzwiamy po prawej stronie, które są zazwyczaj otwarte na oścież. Za drzwiami są kolejne stopnie schodów i klatka schodowa prowadząca na wyższe kondygnacje. Korytarze mają kształt litery T, ich dłuższa część znajduje się po prawej stronie, patrząc z kierunku klatki schodowej. Nie ma informacji dotykowej o rozmieszczeniu pomieszczeń. Poruszanie się pomiędzy kondygnacjami nie jest możliwe za pomocą windy. Toalety, w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na dolnej kondygnacji vis a vis klatki schodowej Sekretariat i pokój nauczycielski znajdują się na trzeciej kondygnacji.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.

Ciągi poziome

 • Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Schody

 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Pomieszczenia

 • Około 25% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Toaleta znajduje się na dolnej kondygnacji, na wprost schodów z klatki schodowej
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • Na ścianach są zamontowane poręcze.
 • Przestrzeń manewrowa wynosi 150 centymetrów.
 • Przestrzeń manewrowa przed ustępem wynosi 150 centymetrów.
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

brak

Sekretariat Zespołu Szkół czynny od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00. W sprawach pilnych prosimy kontakt telefoniczny.

Skip to content