Kompetencje, wiedza, umiejętności, doświadczenie – Erasmus+

Zespół Szkół w Świątnikach Górnych jako Organizacja Wysyłająca realizuje

PROJEKT MOBILNOŚCI ZAWODOWEJ NA STAŻACH ZAGRANICZNYCH POD NAZWĄ

„Kompetencje, wiedza, umiejętności, doświadczenie”

O NUMERZE 2019-1-PL01-KA102-064087
W RAMACH PROJEKTU

„Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”


WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA ZASADACH PROGRAMU ERASMUS +, SEKTOR KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA MIĘDZYNARODOWE

Maksymalna kwota przyznanej dotacji wynosi 381.905,24 zł

Cele:

Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów, które w niedalekiej przyszłości mogłyby się przyczynić do podniesienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia i samozatrudnienia w Polsce i na terenie całej Unii Europejskiej.
Realizacja projektu ma na celu ponadto:

 • podniesienie na wyższy poziom kształcenie w powiecie krakowskim – zdobycie cennego doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku przez uczestników projektu;
 • zwiększenie praktycznych umiejętności uczniów w celu podniesienia ich potencjalnej atrakcyjności na rynku pracy;
 • zwiększenie konkurencyjności uczniów na rynku europejskim
 • zwiększenie efektywności w poszukiwaniu nowych doświadczeń i ciągłego poszerzania wiedzy oraz kompetencji potrzebnych do samodoskonalenia swoich umiejętności;
 • kształtowanie świadomości europejskiej
 • doskonalenie treści kształcenia zawodowego do potrzeb zmieniającego się rynku pracy;
 • wzmocnienie pewności siebie uczestników projektu pomagające w swobodnym poruszaniu się na europejskim rynku pracy;
 • zwiększenie praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych, językowych i kulturowych uczniów szkoły, a to może skutkować szybszą możliwością znalezienia pracy;
 • nawiązanie długofalowej współpracy między ZS w Świątnikach Górnych z przedsiębiorstwami zagranicznymi
 • wzbogacenie szkoły oraz podniesienie jej prestiżu w środowisku lokalnym, co może skutkować zwiększeniem zainteresowań wśród młodzieży i pozyskaniem nowych uczniów chcących rozwijać się w kierunku kształcenia zawodowego.

Cele te są zbieżne z celami programu Erasmus Plus:

 • przyczyniają się do podniesienia poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności dostosowanych do potrzeb rynku pracy;
 • przyczyniają się do poprawy znajomości języków obcych oraz promowania różnorodności językowej i kulturowej w UE;
 • poszerzają międzynarodowy wymiar szkolenia i kształcenia

Cele projektu są również spójne z celami strategicznymi nowego zakresu ramowego współpracy europejskiej w zakresie edukacji i szkoleń „Edukacja i szkolenia 2020”

 • realizacja koncepcji uczenia się przez całe życie i mobilności
 • poprawa jakości i skuteczności kształcenia oraz szkoleń
 • promowanie równości, spójności społecznej i aktywności obywatelskiej
 • zwiększanie kreatywności i innowacyjności, w tym przedsiębiorczości, na wszystkich poziomach kształcenia i szkolenia.

Partner:

Partnerem zagranicznym projektu jest włoska firma, Associazione Artistica Culturale „A Rocca” , która jest włoską instytucją mającą swoją siedzibę w północnej części Sycylii, jest to dynamicznie rozwijająca się instytucja działająca w sferze szkoleń, doskonalenia zawodowego, integracji społecznej, przeciw działania bezrobociu i nauki języków obcych zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. „A Rocca” działa również w obszarze badań, planowania oraz programów europejskich w szczególności koncentrując swoją uwagę w sferze upowszechniania edukacji ustawicznej i minimalizowania bezrobocia.

Głównym celem działalności włoskiego Partnera jest rozwój i promocja szkolenia zawodowego, mobilności wśród młodzieży i dorosłych, edukacji międzykulturowej i europejskiej oraz doradztwo w zakresie wdrażania i zarządzana projektami UE na terenie Sycylii. Specjalizuje się w działaniach w obszarze Erasmus + oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W poczet działań realizowanych przez instytucję zaliczyć należy następujące aktywności:

-organizacja staży i praktyk zawodowych dla uczniów i absolwentów z licznych krajów Europy na terenie Sycylii;

– rozwijanie europejskich kompetencji społecznych i zawodowych młodzieży i osób dorosłych; – szkolenia nauczycieli i trenerów;

– działania na rzecz rozwoju Europejskiego Wymiaru w Edukacji i badania.

Szczególnie istotnym aspektem znajdującym odzwierciedlenie w działaniach A Rocca jest doskonalenie w obszarze kluczowych kompetencji oraz działalność na rzecz rozwoju sektora kształcenia zawodowego w UE. Powyższe realizowane jest poprzez realizację staży dla uczniów oraz jobshadowing dla kadr z systemu kształcenia zawodowego. A Rocca posiada doskonale wyszkoloną kadrę o wieloletnim doświadczeniu w zarządzaniu, realizowaniu oraz wdrażaniu projektów Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem działań w obszarze Life Long Learning (blisko 15-letnie dośw. kadry kierowniczej) oraz Erasmus+.

Celem A Rocca jest organizowanie staży zawodowych, które  wychodzą naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom uczestników i dają im szansę zastosowania nabytej wiedzy w praktyce oraz rozwinięcie kwalifikacji, kompetencji i umiejętności zawodowych. Pozwala to uczestnikom być bardziej konkurencyjnymi na rynku pracy w przyszłości.


Erasmus +
https://m.facebook.com/EProjectConsult/

https://www.facebook.com/erasmuspolska

Pytania oraz wypełnione formularze (podpisane również przez rodzica w przypadku uczniów niepełnoletnich) można przesyłać na adres mailowy projekty.zs.swiatniki@gmail.com 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5714089311998170&id=131558566917967&m_entstream_source=timeline

Raport partnera:

Galeria zdjęć 5.06 – 19.06.2021:

Galeria zdjęć 3.12-17.12.2021:

Działania projektowe, które zostały zrealizowane to:

rekrutacja uczestników zgodnie z regulaminem oraz realizacja zajęć przygotowujące do stażu (przygotowanie pedagogiczne, kulturowe i językowe), w trakcie których uczniowie poznali kraj odbywania staży, jego specyfikę.

Uczestnicy zostali zakwaterowani i poznali swojego opiekuna reprezentującego partnera, regulamin pobytu i interesujące ich kwestie organizacyjne, została zrealizowana wycieczka po mieście stażu – Katania – Włochy. Uczestnikom w skazano miejsca praktyk i w skazano miejsce dojazdu do nich transportem lokalnym. W pierwszym dniu rozpoczęcia stażu zostali
„wprowadzeni” do miejsca stażu przez opiekuna z ramienia partnera, poznali swoje obowiązki, przedstawili się przełożonemu. Praca na stażu trwała 10 dni: Stażyści pracowali 8 godzin.
W trakcie odbywania staży uczestnicy byli odwiedzani w pracy przez swoich opiekunów
i opiekunów ze strony partnera – wizyty te służyły nadzorowi nad przebiegiem staży i realizowali ich program. Zrealizowano 41 mobilności.

Podczas pobytu uczniowie uczestniczyli w wycieczce Katania – Etna – Taormina – Katania.

Rezultaty:

Projekt przyczynił się do poszerzenia możliwości współpracy międzynarodowej w zakresie europejskim dając możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniom. Projekt poszerzył europejski kontekst aktywności szkoły, pozwolił na zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej placówki co niewątpliwie wzmocniło jakość kształcenia zawodowego i w pewnym stopniu przyczyniło się do tego, że młodzież szkół podstawowych chętniej wybierali naukę w naszej szkole. Projekt miał duży w pływ na rozwój regionu, ponieważ po ukończeniu mobilności zagranicznych region pozyska nowych, pewnych swoich umiejętności, wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy będą posiadać umiejętności takie jak: praca w międzynarodowym środowisku, znajomość danej branży w wymiarze europejskim, posługiwanie się terminologią branżową.

Projekt poza tym, że ma w pływ na uczniów to pośrednio daje również korzyści pracodawcom gdyż daje szansę uczniom na to by zdobyć kwalifikacje takie jak : uczenie się, przetwarzanie informacji, umiejętność podejmowania decyzji, umiejętności komunikacyjne oraz w zakresie posługiwania się językiem obcym, kreatywne myślenie i umiejętność rozwiązywania problemów, zarządzanie sobą, samorozwój i elastyczność, przez co kształtuje świadomych i wykwalifikowanych pracowników.

Sekretariat Zespołu Szkół czynny od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00. W sprawach pilnych prosimy kontakt telefoniczny.

Skip to content